Záruka

K&N Obmedzená záruka na milión míľ ®NEWMilMile

Na K&N originálne vzduchové filtre a systémy nasávania vzduchu sa vzťahuje obmedzená záruka na milión míľ, ak sú používané na spevnených cestách a vo vozidlách pre ktoré boli určené. Ak kedykoľvek dôjde k zlyhaniu výrobku K&N vykoná jeho výmenu.

 

NA ČO SA NEVZŤAHUJE ZÁRUKA

Akékoľvek filtre K&N používané v nasledujúcich podmienkach: 1: športové a závodné účely; 2: jazda off-road, neštandardné alebo modifikované použitie; 3: motokrosovej šport / štvorkolky; 4: akékoľvek používanie v rozpore s pravidlami cestnej premávky, použitie vo vodných dopravných prostriedkoch a priemyselnej oblasti. Na všetky K&N vzduchové filtre, na ktoré sa nevzťahuje záruka milión míľ, platí záruka jeden rok na výrobné chyby a vady materiálu bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Táto záruka sa vzťahuje aj na filtre používané v štvorkolkách, off-road a viacúčelových motocykloch.

 

NESPRÁVNE ČISTENIE, ALEBO POUŽITIE RUŠÍ ZÁRUKU

Vzduchové filtre K&N by mali byť čistené po najazdení 50.000 míľ pri jazdení po motorových cestách, častejšie pri použití v prašnom prostredí. Filtre by mal byť čistené pomocou K&N čistiaceho prostriedku a oleja pre vzduchové filtre (alebo inými porovnateľnej kvality). Použitie stlačeného vzduchu alebo chemikálií, ktoré nie sú určené na čistenie a olejovanie bavlnených vzduchových filtrov (benzín, motorový olej, olej do prevodoviek, nafta apod.) vedie k strate záruky. Záruka sa nevzťahuje na zničené, poškodené, alebo upravené vzduchové filtre K&N.

 

VÝMENA

Akýkoľvek produkt K&N vrátený na základe záruky firme K&N, musí byť zaslaný na náklady zákazníka spolu s dokladom o kúpe. Volajte 1-951-826-4000 alebo konktaktujte K&N prostredníctvom pošty alebo emailu.

 

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Zaregistrujte svoju záruku na KNFilters.com a budete mať právo zúčastňovať sa špeciálnych akcií a využívať možnosti výmeny výrobkov.

 

ROZSAH ZÁRUKY

Akýkoľvek poškodený vzduchový filter K&N, ktorý je riadne vrátený spoločnosti K&N bude vymenený. Spoločnosť K&N nie je zodpovedná za akékoľvek iné náklady, ktoré môžu vzniknúť zákazníkovi z tejto záruky a taktiež nie je zodpovedná za akékoľvek materiálne, alebo iné škody, alebo zranenia, ktoré boli priamo, alebo nepriamo spôsobené použitím vzduchových filtrov K&N. Spoločnosť K&N si vo všetkých prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť, či boli naplnené všetky podmienky záruky. V prípade, že podmienky záruky neboli dodržané, spoločnosť K&N nebude povinná túto záruku uznať.

 

ZÁRUKA NA OLEJOVÉ FILTRE K&N

Na olejové filtre K&N sa vzťahuje záruka na výrobné chyby a vady materiálu. Akýkoľvek filter K&N, u ktorého dôjde k preukázaniu vady počas servisnej prehliadky, bude podľa odporúčania výrobcu vozidla bezplatne vymenený.

Ak dôjde k poškodeniu motora, alebo časti vozidla spôsobené chybným olejovým filtrom K&N, ktorý bol riadne inštalovaný a menený podľa pokynov výrobcu vozidla, K&N Engineering, Inc. vykoná opravu poškodeného motora, alebo jeho súčasti.

Nárok na opravu motora, alebo vybavenia vozidla, ktorá vznikne na základe tejto záruky, musí byť nahlásený do 30 dní od zistenia škody. K&N Engineering, Inc. si vyhradzuje právo preveriť motor, alebo vybavenia vozidla za účelom zistenia rozsahu poškodenia a rozhodnutie, či bolo spôsobené chybným olejovým filtrom K&N.

Pri používaní olejových filtrov K&N zostáva v platnosti záruka na motor a súčasti vozidla daná výrobcom.

© 2013 oficiálny distribútor produktov K&N | Realizácia Fusion IS, s.r.o. | Oprava PC Bratislava